Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 300/2011, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de contratos del sector público

Descripció: Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i s'habilita al titular del Ministeri d'Economia i Hisenda per modificar els seus annexos.

 

Objecte: Aquest reial decret té per objecte:

- Habilitar al titular del Ministeri d'Economia i Hisenda per modificar els annexes establerts en aquest reial decret.
- Modificar el Model d'anunci per a la licitació dels contractes de l'annex II (apartat B).
- Modificar el Model d'anunci  de formalització de contractes de l'annex III (apartat C).

 

Entrada en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 69, de 22 de març de 2011.

 

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)

(Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny de 2011).